Thiết bị tán sỏi SDS-5000

Tỷ lện tán sỏi thành công lên đến 95% đã chứng minh bằng thực nghiệm.
Xem chi tiết